Samferdsel

I denne avdelingen jobber vi hovedsakelig med luftkvalitet, klima og brann i tunneler og anlegg for vei og bane i fjell og under bakken. Fagområdet omfatter også spredningsberegning og analyser av forurensninger og vurdering av luftkvalitet i nærområdene til tunnelportaler og ventilasjonstårn. I tillegg utreder gruppen konsekvenser av røykspredning fra brann i tog og kjøretøy i tunneler og stasjoner, samt sikring av røykfrie rømningsveier og lignende.

Helse og omsorg

Vår avdeling for bygninger for alle typer helse og omsorgsinstitusjoner, og formålsrettede bygg som for eksempel innendørs bade- og svømmeanlegg. Avdelingen dekker de tekniske fagene innemiljø og luftkvalitet, prosesskjøling, sanitær og energiforsyning, samt spesialutrustning for blant annet rensing av luft til operasjonsrom, rensing av badevann og sikring mot legionella.

Skole og undervisning

Denne avdelingens fokusområde er undervisningsinstitusjoner fra barnehager til høyskoler og universiteter. Arbeidsområdet omfatter institusjonenes ulike behov for blant annet undervisningsrom, auditorier, laboratorier og kontoradministrasjon, samt lokaler for yrkesfag og idrettsbygg. Avdelingen dekker alle de vvs-tekniske fagene innemiljø og luftkvalitet, prosesskjøling, sanitær og energiforsyning.
Les mer …

 

 

Bygningsfysikk

Et fagområde som favner innemiljø, energiberegninger, og hvordan bygg og klimaskjermer påvirkes av ytre og indre forhold.
Les mer …

Industri og næring

En avdeling rettet mot industri- og verkstedvirksomhet, samt kontor- og næringsbygg, og dessuten bygninger med forskjellige nivåer for bevaringsverdi. Avdelingen dekker alle de vvs-tekniske fagene som ivaretar innemiljø og luftkvalitet, prosesskjøling, sanitær og energiforsyning, samt prosessrelatert vvs for verkstedutstyr og maskiner med leverandøroppfølging og koordinering av installasjoner.

Automatiske slokkeanlegg

En fagdisiplin rettet mot brannsikring av alle typer bygninger og virksomheter. Avdelingen dekker prosjektering og kontroller av de aller fleste typer slokkeanlegg og regelverk.
Les mer …

 

Vann- og miljøteknikk

Avdelingens fagområde dekker planlegging av offentlige og private ledningsnett, pumpesystemer for vann og avløp, metoder og systemer for fordrøyning av regnvann, avskjæring og regulering av grunnvann, drenering av terrengformasjoner og konstruksjoner i grunn, beregninger og analyser av overvannshåndtering og kartlegging av konsekvenser ved flom.
Les mer …

Automasjon og ITB

Her rådgir vi med sikte på funksjonalitet, sikkerhet, energibruk og økonomi i bygg og anlegg. Fagområdet innbefatter eksempelvis bygningsautomatisering, SD-anlegg, smarthus, Internet of Things (IOT), energioppfølgningssystem (EOS), ITB koordinering, for å nevne noe.
Les mer …

DAK

Et fagansvar med fokus på design og konstruksjon av de tekniske installasjonene i bygg og anlegg, koordinering mellom fagene og bruk av BIM.

Verifikasjon og kontroll

På dette feltet leverer vi tjenester som blant annet dekker tredjepartskontroller og uavhengige kontroller innen alle fagdisipliner, utfører revisjoner og anbefaler tiltak. Vi bistår også i tvistesaker og opptrer som fagkyndig i rettssaker.