Nøkkeldata

Tidsrom: 2016 – Pågår

Omfang: Nybygg og rehabilitering av verksted, kontorer og øvrige tekniske funksjoner

Oppdragsgiver: Sporveien

 

Om oppdraget

Holtet base er en vedlikeholds- og mottaksbase for Sporveiens trikker. Basen er lokalisert langs Ljabrubanen i Oslo. Ingenia ble engasjert som rådgivende ingeniør bygningsfysikk fra forprosjektfasen, og vi har også bistått Sporveien som rådgivende ingeniør VVS gjennom forprosjekt, revidert forprosjekt og detaljprosjekt.

Holtet base er et komplekst anlegg med uvanlige bruksområder, og deler av bygningsmassen er også eldre og bevaringsverdig, hvilket har medført en rekke spesialvurderinger.

Forutsetninger

I forprosjektet var Ingenias rolle som RIByfy å utarbeide et premissdokument med forutsetninger og avklaringer med bygningsfysisk og klimatisk betydning, slik at forskriftskrav vedrørende radon, fukt fra inneluft, overflatevann, våtrom og byggfukt o.a. ble ivaretatt av prosjektet.

Energikrav og -forsyning til byggene ble evaluert mot myndighets- og prosjektkrav. For å avdekke mest gunstig radonsikring ble det utført målinger på anlegget og deretter anbefalt tiltak. En uisolert, eldre og verneverdig hall skulle benyttes til kontorer. For å øke komforten og redusere energibehovet i denne hallen ble det anbefalt, i samråd med SINTEF, å etterisolere teglveggene innvendig og bytte ut det eksisterende taket. Etterisoleringen medførte strenge føringer til detaljer for å unngå kuldebroer, kaldras og kondens.

Bevaring av eksisterende bygningsmasse

Flere bygg hadde utfordringer med fukt, spesielt i kjellere. Fukten kom sannsynligvis gjennom gamle og utette bunnledninger, i tillegg til fuktvandring gjennom kjellernes yttervegger. Det ble iverksatt tiltak med drenering, utvendig og innvendig isolering, varevinduer og ventilering av de aktuelle lokalene.

De eksisterende teglveggene bød på utfordringer; ettersom de skulle isoleres innvendig med fasadeblokker, var det viktig å sørge for at veggenes dampmotstand i størst grad var på den varme siden av isolasjonen. Teglveggene hadde derimot flere lag med maling av ukjent type på innsiden, og for å kartlegge damptettheten til dette sjiktet utførte SINTEF en kjemisk analyse av malingen. Sjiktet var relativt damptett, men det ble gjort beregninger i WUFI for å vurdere potensialet for fukt- og kondensproblematikk ved etterisolering av veggene. Etter beregningene ble det konkludert med at etterisoleringen vil være en robust løsning selv om malingssjiktet ikke ble fjernet.

For å kunne bevare eksisterende tak uten større inngrep og kostnader, samt oppfylle krav til tilstrekkelig snøsmelting og byantikvarens føringer, ble det prosjektert en løsning der majoriteten av den opprinnelige oppbyggingen kunne beholdes.